Votre Publicité ICI / Cliquez ICI

Dernières infos

prev
next

Yemba 1

A cʉʼɛ meŋ ndaʼa nzhɛ́ɛ́, á gɔ meŋ kɛ sɛ.

Info 2

Merci de nous tenir au courant de l'actualité autour de vous

Info 1

L'information en continue sur www.bafou.org

Fanews by Faboba

Yemba leçon 8

 

 

YEMBA LECONS 7 : LES VERBES

Lisez le texte suivant et relevez tous les 10 verbes de 1ere catégorie et 10 de 2eme catégorie.

Ashuŋne lepúʼ ánɛ ŋiŋ Samalía, ŋkʉɛ á nnɔŋɔ́-mɛnzhɛ

Luc 10.25-37

 

25 Mmɔʼ ŋkɛʼte-mbé Ndém a le júʼ ashuŋne Yɛɛ́so, tɛ ndū á esī, ńtáte á yí, ńzɛ́tte á yí ŋ́gɛ: «Ńziʼnɛ, meŋ gɔ eghʉ̄ʉ azá lɛ akɔ̄, tɛ́ Ndém á fú ŋghʉ̄, pek yí mé cʉ́ʼɛ mbúu nnáŋa á?» 26 Yɛɛ́so á júʼ épúp, ḿbwɛ̄t á mbū yí ŋ́gɛ: «Mɛ́ leé ŋ́gɛ akɔ̄, ánɛ anu jʉɔ mɛ́t, á ntē aŋwaʼne mbé Ndém m? O tɔɔ́ŋ ajú mbé, á ntē aŋwaʼne, ńjúʼ lɛ akɔ̄?» 27 Á gɛ: «Meŋ tɔɔ́ŋ njúʼ lɛ, pú ŋkɔ̄ŋ Atsyapuɔ Ndém wu, mé ntē wú ntsem, ḿbú ŋgyá athū nnɛ̄t jú ntsem á mbū yí. Pú ndɔ̄k mete mú ntsem, ŋ́ghʉ̄ ajū mīi, a á si nzɛ́ttɛ, akwaŋte jú a epú ntshí ánɛ yí efʉʼ metsem. Ńzéŋ ŋkɔ̄ŋ á ŋiŋ ntsem, páʼ athū nnɛ̄t jú lāɔ28 Yɛɛ́so á pwɛt á mbū yí ŋ́gɛ: «Ŋŋ, o ó shúŋ anuúnē. Gʉɔ̄, ŋ́kó ŋghʉ̄ ajú épúp, éfú mbú ntā á lezēŋ Ndém.» 29 Ŋiŋ mɛ́t á nɔŋ efāʼa á lezɔŋ athū zí, ńzɛ́tte á Yɛɛ́so ŋ́gɛ: «Méŋ mɔ́ ga mɛ́t, a ké mbiŋ ŋgɔ́ awɔ́?»

30 Yɛɛ́so á lɔk ashuŋne lepúʼ jʉɔ, ḿbwɛ̄t ŋ́gɛ: «Mmɔʼ ŋiŋ a le nɔ̄ŋ efhɔ́ɔ á Yelósalɛm, ńcú ŋgʉ̄ɔ mé Jeliko. Ŋ́gʉɔ tɛ ŋkó á mɛnzhɛ, metsɔ́ŋ é gɔ á yí, ŋ́kú tsitsi yi, ésɔ̄ŋ menzhó ánɛ yí. Ńtswá á yí tswáa, tɛ á cʉ́ʼɛ ŋgɔ̄ áa ŋkwhʉ́ɛ, pɔ́ wáʼ ŋkʉ̄. 31 Mmɔʼ nnɔŋ-epɔʼ epuɔ Yúda, á kó nnɔ̄ŋ ndɔ̄kɔ nzhɛ mɛ́t, ntɔ́kɔ, ńjʉ́ɔ á ŋiŋ mɛ́t, á nɔŋ á esī. Á gʉ́ŋne á yí, ńdɔ̄k eyi mmɔʼ ŋkɔʼɔ́ mɛnzhɛ, ńtɔ́k ŋgʉ̄ɔ. 32 Mmɔʼ ŋiŋ á zéŋ eshʉ̄ʼ azí, ŋ́gɔ́ á ŋiŋ ánɛ nzwɛt Levi, mbɔ pɔ́p mé gɔ ntswítɛ á nnɔŋ-epɔʼ. Ŋ́kó á ajʉʼ mɛ́t, ńjʉ́ɔ á ŋiŋ wɔ̄, ŋ́gʉ́ŋne á yí, ńdɔ̄k eyi mmɔ̄ʼ ŋkɔʼɔ́ mɛnzhɛ, ńtɔ́k ŋgʉ̄ɔ azí. 33 Mmɔʼ ŋiŋ á zéŋ nnɔ̄ŋ nzápa azí ánɛ nzhɛ mɛ́t, ḿbiŋ ŋgɔ́ á ŋiŋ Samalía. Ŋ́gʉɔ tɛ ŋkó éwú, ńzéŋ njʉ́ɔ á yí azí, mezeŋɛ mí é pú ŋkó á yí. 34 Á tshóte nnɛ̄t mé lezēŋ tsí, ńdɔ̄k meluʼ esōk meféŋ mí, ńdɔ̄k mevɛ̄t ncɔ̄ʼ, ńchʉ́ nnɛ̄t ŋkwɛ́t. Ńtswíʼ á yí nzápa á ndo lʉ́ɔ́, ńdɔ̄k á yí ŋgʉɔ tɛ ŋkó mmɔʼ ŋgyā zīi, mege é gɛ mbíɛ́ ndáʼa éwú. Ńdáʼ alāʼ ńcʉ̄tɛ á yí. 35 Njhʉ̄ é lá, á fók ŋkāp á apa yí, ŋ́gyá á mbū ŋgaŋ ŋgyā wuɔ mɛ́t, ńdé á mbū yí ŋ́gɛ: “Kɔ, ńcʉ́ʼ ndɔk nzɔ̄ŋ á ŋgɔ ga wuɔ. E cʉ́ʼɛ te kūʼ, o etswīʼne. Meŋ méŋwɛ̄t é shʉʼ ŋgē etɔ́k ega, ńtsɔ́ʼ ajū mīi, o ó tswiʼne éwú, á mbū wu.”» 36 Yɛɛ́so á pɛ́te épúp, ḿbiŋ nzɛ́tte á ŋiŋ mɛ́t ŋ́gɛ: «O ó kwaŋ ajú ŋ́gɛ, ánɛ epuɔ puɔ métɛ́t, awɔ́ a á tswi á légɛ, yí é méŋ mɔ́ ŋiŋ yīi, metsɔ́ŋ é ŋgɔ̄ á yí lā a?» 37 Á pwɛt ŋ́gɛ: «Meŋ á kwaŋ ŋ́gɛ, ŋiŋ yīi a le ghʉ̄ anu mbɔŋ ánɛ yí, ńzɔ̄ŋ á yí lā.» Yɛɛ́so á gɛ: «Gʉɔ̄, ŋ́kó nnáŋa ŋghʉ̄ɛ ajú épúp.»

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

Gallerie Video

Publicités

Venez découvrir le site web de l'IUC
Read More!
Désormais Obtenez vos Certifications CISCO à l'IUC
Read More!

Articles Populaires